اگه بد بودم شرمنده داش همین بیتم رو روی سنگ قبرم بزار