تو که محراب نگات قبله راز منه اون دوتا چشم سیات زندگیساز منه