دارم یه آرزو نترس از آسمون گاهی نیست راهی نیست از خاکم تا خونه