دختر خانی و من عاشق و رعیت پسرم وای اگر آتش عشق تو نیوفتد ز سرم