ز همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل