وی شوق دیدن تو اوج نور منو تورو دوست دارم بیشتر از خودم